Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống

Gửi bởi Admin  |  24 Tháng Giêng 2016 10:22:00 CH  | 

1. Tài liệu hướng dẫn khai thác thông tin quy hoạch sử dụng đất 2010 - 2020

Tài liệu hướng dẫn

2. Tài liệu quản trị hệ thống

http://cloudgis.vn/tai-lieu/2.0/

3. Tài liệu hướng dẫn quản lý hạ tầng bưu chính viễn thông

http://gis.daknong.gov.vn/help/vienthong/

4. Tài liệu hướng dẫn sử dụng quản lý công trình đường bộ

http://gis.daknong.gov.vn/help/giaothong/

5. Video hướng dẫn

- Tạo lớp dữ liệu. tạo và cấu hình bản đồ

ftp://upload:upload@download.ekgis.vn/gDakNong/video.mp4

- Thêm mới dữ liệu từ file

ftp://upload:upload@download.ekgis.vn/gDakNong/nhapDuLieuTuFile.mp4

- Cập nhật thông tin từ file

ftp://upload:upload@download.ekgis.vn/gDakNong/CapNhatDuLieuTuFile.mp4

- Quản trị và phân quyền người dùng

ftp://upload:upload@download.ekgis.vn/gDakNong/QuanTri_PhanQuyenNguoiDung

6. Dữ liệu đào tạo(Trạm BTS)

ftp://upload:upload@download.ekgis.vn/gDakNong/tramBTS.xls

7 Cập nhật dữ liệu trên bản đồ

ftp://upload:upload@download.ekgis.vn/gDakNong/HDSD CapNhatDuLieu_DakNong.mp4