Tháng 1
25

Tài liệu quản trị hệ thống

Tài liệu hướng dẫn quản lý hạ tầng bưu chính viễn thông

Tài liệu hướng dẫn sử dụng quản lý công trình đường bộ

... Chi tiết
 
Tháng 12
21
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5389/UBND-CNXD ngày 30/10/2015 và Công văn số 6214/UBND-TTĐT ngày 09/12/2015, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông. ... Chi tiết
 
Trang 1 trong 3 1 2 3 > >>