smartphone
Cung cấp thông tin đất đai

Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai cho phép người dân khai thác thông tin đất đai.

smartphone
Thông tin Quy hoạch xây dựng

Hệ thống cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng cho phép người dân tiếp cận thông tin quy hoạch.

Tải Ứng dụng trên di động!

Ứng dụng tra cứu thông tin dành cho người dân

Tải về
google
Tải về

Ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu dành cho cán bộ

Tải về
google
Tải về

Ứng dụng quản lý CSDL dành cho doanh nghiệp

Tải về
google
Tải về