Các bài viết trong Tháng Mười Hai, 2015

Tháng 12
21
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5389/UBND-CNXD ngày 30/10/2015 và Công văn số 6214/UBND-TTĐT ngày 09/12/2015, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông. ... Chi tiết
 
Tháng 12
21
Hệ thống thông tin địa lý GIS là một công cụ tập hợp những quy trình dựa trên máy tính để lập bản đồ, lưu trữ và thao tác dữ liệu địa lý, phân tích các sự vật hiện tượng thực trên trái đất, dự đoán tác động và hoạch định chiến lược. ... Chi tiết